Algemene verspreidings- en betalingsvoorwaarden

Met deze voorwaarden, zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen vervallen. Opdrachten worden slechts op onze condities uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachten dienen steeds tijdig in ons bezit te zijn. Opdrachten welke in een bepaalde week moeten worden verspreid, dienen uiterlijk de vrijdag ervoor aangeleverd te zijn.

Verspreidingen welke in een bepaalde periode moeten plaatsvinden, maar door extreme gevallen worden overschreden, geeft de opdrachtgever niet het recht, de betaling, of gedeeltelijke betaling te weigeren.

Het materiaal, wat per 1.000 of meer, los of in dozen, of in ondeugdelijke verpakkingen enz. wordt aangeleverd. Daarvan kunnen de kosten voor telwerk en fatsoeneren in rekening worden gebracht.

Reclamewerk, bij ons aanwezig, of door ons vervoerd, is voor risico van de opdrachtgever, d.w.z. het materiaal dient voor diefstal / beschadiging / brand / zoekraken enz. door opdrachtgever verzekerd te zijn. Voor genoemde risico’s, niet door opdrachtgever verzekerd, aanvaarden wij generlei aansprakelijkheid.

Er wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard, hoe dan ook ontstaan, anders dan door eigen opzet of schuld, en dan uitsluitend tot een maximum van het verrichte werk, of een gedeelte hiervan.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor flats, welke open trappenhuizen hebben en waar in opdracht van de bewoners het materiaal in schappen moet worden neergelegd. Dit geldt ook voor huizen met één brievenbus maar meerdere bewoners, brievenbussen die niet zichtbaar zijn, huizen met loslopende honden, woonwagenkampen en woonschepen.

De opdrachtgever garandeert dat de inhoud van het te verspreiden materiaal niet in strijd is met de wettelijke bepalingen en vrijwaart de uitvoerder daarvoor.

Er mogen geen bijlagen in reclamemateriaal en/of kranten worden gestoken, zonder overleg met de uitvoerder. Mocht dit toch geschieden, dan behouden wij het recht de meerkosten daarvan in rekening te brengen.

Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien een betaling niet op vervaldag is voldaan, is er een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of een gedeelte van de maand, vanaf de vervaldag.

Ook mag de uitvoerder verdere verspreiding, ongeacht of het materiaal al is aangeleverd of nog aangeleverd gaat worden, opschorten tot voldoende zekerheid over betalingen is verkregen.

Voor telefonische opdrachten of wijzigingen van opdrachten aanvaardt HuisaanHuis.Delivery geen verantwoordelijkheid, tenzij deze schriftelijk door HuisaanHuis.Delivery zijn bevestigd.

HuisaanHuis.Delivery garandeert een verspreidingsdichtheid van 95% van het totaal. Wordt er een geringer percentage, zoals uit een gezamenlijk in te stellen onderzoek dient te blijken, vastgesteld, dan is HuisaanHuis.Delivery gehouden alleen dat percentage in rekening te brengen dat in werkelijkheid is gerealiseerd.

De door HuisaanHuis.Delivery vermelde en bevestigde prijzen gelden slechts voor zover de daarbij genoemde formaten, gewichten e.d. overeenkomen met die van het afgeleverde drukwerk. Indien het geleverde materiaal afwijkt van de gegeven formaten, gewichten e.d. of moeilijkheden ontstaan bij de verwerking als gevolg van stugheid/slapheid of onvoldoende afwerking van het materiaal, is HuisaanHuis.Delivery gerechtigd voorzieningen te treffen en de daarmee verband houdende door HuisaanHuis.Delivery te maken kosten door te berekenen aan de opdrachtgever.

Reclames en klachten

Reclames en klachten dienen bij aangetekend schrijven bij HuisaanHuis.Delivery te worden ingediend binnen 5 dagen na de laatste verspreidingsdag, bij gebreke waarvan deze niet meer kunnen worden aanvaard.

HuisaanHuis.Delivery is nimmer aansprakelijk voor druk-, schrijf- of telfouten en onduidelijkheden in offertes, prospectie en opdrachtbevestiging, nog voor de gevolgen daarvan.

Geen reclames of klachten kunnen worden aanvaard voor de volgende gevallen:

  • Woonwagens, woonschepen, huizen zonder brievenbus, zgn. verboden flats, met uitzondering van toestemming van de huismeester, pensions, hotels, café’s, sanatoria, ziekenhuizen, inrichtingen voor ouden van dagen enz.
  • Wanneer enkele adressen in een straat als “niet ontvangen” worden opgegeven en bij controle blijkt dat de rest van de straat wel van de betreffende drukwerken is voorzien en daar waar huisdeuren openstaan, waardoor kinderen of anderen de drukwerken/monsters kunnen wegnemen
  • Wanneer blijkt, dat een inwonende de klager is en de hoofdbewoner de drukwerken/monsters wel heeft ontvangen
  • Wanneer families of personen “inwonen” wier naam niet op het perceel zijn vermeld
  • In geval van farce majeur zoals uitermate slechte weersomstandigheden e.d.
  • Wanneer op het erf loslopende dieren gevaar kunnen opleveren voor de bezorger, wanneer tuinhekjes afgesloten zijn en in het algemeen de toegang tot het perceel moeilijk te bereiken is
  • Daar waar de bezorger zich met zijn rijwiel niet mag bevinden
  • Bewoners op bezorgadressen die te kennen geven om milieutechnische redenen, geen drukwerk e.d. willen ontvangen

De aansprakelijkheid voor HuisaanHuis.Delivery blijft in alle gevallen beperkt tot aanvullende bezorging in die plaatsen of wijken of gedeelten daarvan waar omissies werden aangetoond. In geen geval is HuisaanHuis.Delivery aansprakelijk voor door opdrachtgever vermeende of werkelijk geleden schaden welke het gevolg zouden zijn of kunnen zijn van niet of niet-tijdige verspreiding, tenzij anders is overeengekomen.