Privacy verklaring

Privacybeleid HuisaanHuis.Delivery

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 februari 2022.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van HuisaanHuis.Delivery gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

HuisaanHuis.Delivery respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. HuisaanHuis.Delivery handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie is HuisaanHuis.Delivery?

HuisaanHuis.Delivery, gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85393827.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt HuisaanHuis.Delivery?

Uw gegevens:

 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;

Uw bedrijfsgegevens:

 • rechtsvorm;
 • bedrijfsnaam;
 • factuuradres;
 • postcode en plaats;
 • e-mailadres;
 • bezoekadres;
 • postcode en plaats;
 • Kamer van Koophandelnummer;
 • BTW-nummer;

Betaalgegevens:

 • IBAN en tenaamstelling;
 • Incassomachtiging.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld naar onze helpdesk, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van HuisaanHuis.Delivery of die van een derde partij.

Automatisch gegeneerde gegevens

Om de website optimaal te laten werken wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op de website bezoekt en de items die u bekijkt. Tevens houden wij de host name bij die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes.

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

 • Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
 • Om uw abonnement en het gebruik van de diensten van HuisaanHuis.Delivery aan u te factureren;

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van HuisaanHuis.Delivery:

 • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van HuisaanHuis.Delivery en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op HuisaanHuis.Delivery rust:

 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

HuisaanHuis.Delivery wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden van het pakket zal HuisaanHuis.Delivery dat daarom aan u laten weten. Ook kan HuisaanHuis.Delivery u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van HuisaanHuis.Delivery willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@huisaanhuis.delivery.

Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan HuisaanHuis.Delivery in verband met de diensten van HuisaanHuis.Delivery, dan zullen deze persoonsgegevens niet gedeeld worden met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.

HuisaanHuis.Delivery kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft, dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van HuisaanHuis.Delivery en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Zo kan HuisaanHuis.Delivery derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) HuisaanHuis.Delivery. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van HuisaanHuis.Delivery zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan HuisaanHuis.Delivery uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van HuisaanHuis.Delivery verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. HuisaanHuis.Delivery heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door HuisaanHuis.Delivery worden verwerkt. HuisaanHuis.Delivery accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Hoelang bewaart HuisaanHuis.Delivery uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 10 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij HuisaanHuis.Delivery verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert HuisaanHuis.Delivery de wettelijke bewaartermijnen.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van HuisaanHuis.Delivery of die van een derde partij. HuisaanHuis.Delivery maakt gebruik van servers in West-Europa.

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

HuisaanHuis.Delivery heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe HuisaanHuis.Delivery deze beveiliging inricht, kunt u een e-mail richten aan info@huisaanhuis.delivery.

Cookies

Via deze website kan HuisaanHuis.Delivery gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zie voor meer informatie het cookie statement.

Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?

Indien u de gegevens wilt zien die bij HuisaanHuis.Delivery over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@huisaanhuis.delivery. HuisaanHuis.Delivery zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij HuisaanHuis.Delivery op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat HuisaanHuis.Delivery uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. HuisaanHuis.Delivery zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien HuisaanHuis.Delivery uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en  leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@huisaanhuis.delivery.

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht indienen via info@huisaanhuis.delivery.

Vragen en feedback

HuisaanHuis.Delivery controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@huisaanhuis.delivery.